Algemene voorwaarden 2BeFutureFit

  1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door 2BeFutureFit maatschap  evenals op de diensten die uitgevoerd worden door een onderaannemer naar keuze. In geval van tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, zullen de algemene voorwaarden van 2BeFutureFit maatschap voorrang krijgen tenzij anders bepaald via schriftelijke overeenkomst.

  1. Totstandkoming en uitvoering van opdrachten

Elke opdracht wordt opgezet vanuit een wederzijds vertrouwen in elkaar, in de toegevoegde waarde die partijen voor elkaar kunnen bieden en in een context van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Basisprincipe is dat het contract begint te lopen zodra er via email duidelijkheid is over de  inhoud van de opdracht en de prijszetting.

Een offerte is pas geldig en verbindend van zodra ze via mail of via brief bevestigd wordt aan 2BeFutureFit maatschap en deze door 2BeFutureFit maatschap werd geaccepteerd.  Ook een mondelinge opdracht zal door 2BeFutureFit maatschap minstens via mail of via brief  bevestigd worden.  Offertes blijven in principe zolang geldig als aangegeven in de schriftelijke communicatie.  Wordt geen geldigheidsduur bepaald, dan pas vanaf de schriftelijke bevestiging door 2BeFutureFit maatschap.

2BeFutureFit maatschap verbindt zich ertoe de te leveren advies- , facilitatie-, coaching- en mediationdiensten alsook opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, alle gebruikelijke middelen in te zetten en dit overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. 2BeFutureFit maatschap zal zich tevens inspannen om de opdracht binnen de afgesproken tijdslijnen uit te voeren.

Aangezien de duur en de kwaliteit van de uitvoering van de opdrachten kan beïnvloed worden door meerdere factoren buiten de wil/invloedszone van 2BeFutureFit maatschap om (bv. de kwaliteit van de verkregen informatie, de medewerking van derden die wordt verleend, …) kan 2BeFutureFit maatschap derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door 2BeFutureFit maatschap verrichte studies en verstrekte adviezen. 2BeFutureFit maatschap heeft echter wel een inspanningsverplichting en elke opdracht wordt uitgevoerd vanuit een professionele onafhankelijke opstelling. Uiteraard wordt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd overeengekomen met de opdrachtgever.

  1. Annulatie

Tenzij anders overeengekomen in de offerte, kan de klant de opleidingsopdrachten tot 2 weken voor de uitvoering schriftelijk annuleren. Na deze termijn is de klant het volledige bedrag verschuldigd. Advies- en andere opdrachten, uitgezonderd overmacht, zullen volledig of volgens de overeengekomen fase aangerekend worden. Gereserveerde data voor individuele of teamcoachings, mediationsessies zullen 100 % gefactureerd worden indien ze geannuleerd worden binnen de 48 uur voor de aanvang.  Bij annulatie  1 week voor de aanvang van deze opdrachten,  zal 50 % doorgerekend worden.

Indien een opdrachtgever een opleiding, adviesopdracht ,  coaching, mediation of facilitatieopdracht verplaatst naar een andere datum of uitstelt, dan blijven bovenstaande regels in principe van toepassing, tenzij meteen weer ingepland wordt binnen de 4 weken en /of in onderling overleg en schriftelijk (brief of mail) nieuwe afspraken worden vastgelegd.

  1. Aanpassing van de opdracht en voortijdige beëindiging.

Indien er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal wederzijds en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht. Indien nodig kan de opdracht worden aangepast. 2BeFutureFit maatschap en de opdrachtgever hebben beiden het recht van verdere voortzetting van de opdracht af te zien indien de oorspronkelijk overeengekomen uitvoering door de gewijzigde omstandigheden aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt. Artikel 3 is  hier onverkort van toepassing. De tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen normaal worden vergoed.

Opdrachten met een doorlooptijd van meer dan 2 maanden kunnen voortijdig worden beëindigd indien één van de partijen van menig is dat werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de offerte, de opdrachtbevestiging of eventuele opdrachtspecificaties die na de opdrachtbevestiging schriftelijk werden vastgelegd. In dat geval zal een opzegtermijn van één maand worden aangehouden. Bij voortijdige beëindiging van de opdracht zullen de tot dan toe verrichte werkzaamheden normaal worden vergoed.

De opdrachtgever noch 2BeFutureFit maatschap kunnen enige aanspraak maken of recht van welke aard ook claimen op grond van de voortijdige beëindiging van de opdracht.

Niet tijdige uitvoering van enig onderdeel van de opdracht geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij tevoren het specifieke belang van een bepaalde termijn door de opdrachtgever schriftelijk is vastgelegd en dit door 2BeFutureFit maatschap schriftelijk is geaccepteerd.

In geval één van de partijen in staat van faillissement geraakt, opschorting van betaling aanvraagt, heeft de ander het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

  1. Tarieven, kosten, facturatie en betaling

Alle prestaties zullen op maandelijkse basis gefactureerd worden, tenzij anders in de offerte overeengekomen.

Alle facturen zijn, in navolging van de BTW-wetgeving, betaalbaar ten laatste 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders bepaald.

Iedere factuur zal als aanvaardbaar beschouwd worden tenzij de opdrachtgever schriftelijk protest aantekent binnen de 8 kalenderdagen na haar verzending.

De vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW en exclusief vervoerskosten, reis- en verblijfkosten, cursusmateriaal en grote oplagen van notities, rapporten, e.d. De kosten van derden, die 2BeFutureFit maatschap ten behoeve van de opdracht moet maken, worden aan de opdrachtgever doorgerekend.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag is op het schuldsaldo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van 1.5 % verschuldigd per begonnen maand te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur. Bovendien kan 2BeFutureFit maatschap de uitvoering van de opdracht opschorten indien de factuur niet vereffend is binnen de 4 weken na de vervaldatum.

Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten die verband houden  met de inning van enige vordering op de opdrachtgever, komen ten zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten zullen geacht worden tenminste 15 % te bedragen van het te vorderen bedrag. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de wijze van tenaamstelling van de factuur.

  1. Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die 2BeFutureFit maatschap nodig heeft om de opdracht uit te voeren binnen de afgesproken tijdslijnen, tijdig in het bezit komt van 2BeFutureFit maatschap.

Verder moet 2BeFutureFit maatschap kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de bij onze werkwaamheden betrokken medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever derden wenst te betrekken bij de uitvoering van de opdracht, dan dient er eerst afgestemd te worden met 2BeFutureFit maatschap.

  1. Vertrouwelijkheid en eigendom

2BeFutureFit maatschap verbindt zich ertoe de vertrouwelijke informatie die het heeft verworven in het kader van de opdracht, geheim te houden, zowel tijdens als na de uitvoering ervan. Alle documenten die eigendom van de klant zijn en die ons in uitvoering van de opdracht worden overhandigd, zullen vertrouwelijk behandeld worden. Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot het advies dat wordt gegeven, berust bij 2BeFutureFit maatschap. De opdrachtgever verkrijgt het recht op gebruik van dit eigendom binnen het organisatiedeel waarop de opdracht betrekking heeft. Onder geen beding mag het materiaal, geheel of gedeeltelijk, aan derden worden doorgegeven zonder onze uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming.

De opdrachtgever en  2BeFutureFit maatschap verbinden zich ertoe de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens te eerbiedigen. De opdrachtgever blijft eigenaar van het gegevensbestand en doet aangifte bij de Commissie voor de bescherming van de privé sfeer.

  1. Aansprakelijkheid

Elke partij is slechts aansprakelijk in de mate van de schade die werd begroot in hoofde van de andere partij en voor zover is bewezen dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van een vaststaande fout begaan door de andere partij bij de uitvoering van huidige overeenkomst.

Geen enkele partij  is aansprakelijk voor de niet-uitvoering van haar opdracht als gevolg van omstandigheden die zich voordoen buiten haar wil.

2BeFutureFit maatschap is niet aansprakelijk voor elke schade die de opdrachtgever zou oplopen als gevolg van een fout, tekortkoming of nalatigheid begaan door een voorgaande of andere adviseur met betrekking tot dezelfde opdracht vóór de aanvang van deze overeenkomst, die door 2BeFutureFit maatschap op redelijke wijze niet kan worden hersteld of waarvan 2BeFutureFit maatschap op redelijke grond geen kennis kon hebben.

Er wordt uitdrukkelijk benadrukt dat de verbintenissen die 2BeFutureFit maatschap opneemt binnen het kader van deze overeenkomst middelenverbintenissen zijn eigen aan een professionele dienstverlener, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

  1. Niet-overdracht

De opdrachtgever kan zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst met 2BeFutureFit maatschap niet overdragen of delegeren zonder de voorafgaande toestemming van 2BeFutureFit maatschap. De opdrachtgever blijft in ieder geval aansprakelijk ingeval van niet-uitvoering door de rechtverkrijgende of de gedelegeerde.

  1. Klachten en Geschillen

Klachten moeten  schriftelijk worden ingediend , via brief (maatschappelijke zetel) of via mail aan ingrid.larik@2befuturefit.be.  Een bevestiging van ontvangst wordt bezorgd binnen de 3 werkdagen.

Op alle offertes en op alle opdrachten is het Belgische recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht. Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil ontstaat tussen 2BeFutureFit maatschap en de opdrachtgever, zullen beide partijen eerst trachten om dit geschil door minnelijk overleg op te lossen, in voorkomend geval door beroep te doen op een professioneel mediator.  Indien dit overleg geen oplossing biedt, zal het geschil uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank van de plaats waar de maatschappelijke zetel van 2BeFutureFit maatschap is gevestigd.

DUURZAAM LEVEN EN WERKEN |  VOOR EEN LOKALE VERANKERING EN ECONOMIE